Skip to main content

2 Courses 1 Categories

Modified 12 November 2020

ĐOÀN THANH NIÊN


Teacher: Nguyễn Văn Sanh

PHÒNG HỌP CHI ĐOÀN CÁN BỘ VIÊN CHƯC

Giành riêng cho BCH Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

ĐOÀN THANH NIÊN
ĐOÀN THANH NIÊN
Preview Course

Teacher: Trần Lý Hùng

ĐOÀN THANH NIÊN

- Các thông báo về hoạt động của Đoàn Thanh Niên

- Thông tin về tinh tình hình thi đua các chi Đoàn