Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Courses

CẦU LÔNG - ĐHK14
Miscellaneous
Preview Course

Teacher: Nguyễn Thế Lưỡng

CẦU LÔNG - ĐHK14

Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông và các kiến thức về phương pháp giảng dạy kỹ thuật động tác, các chiến thuật cơ bản, luật và tổ chức thi đấu môn cầu lông