Skip to main content

3 Courses 1 Categories

Modified 7 June 2021

HỌC LẠI

Teacher: Thái Thị Diễm Thúy

Lý thuyết Chuyên sâu Bơi lội - ĐHCQ K12 - ThS. Nguyễn Thành Sơn, ThS. Lại Nhật Khánh Hùng, TS. Thái Thị Diễm Thúy

Thông qua giờ học lý thuyết học phần chuyên sâu, ngoài củng cố  những nội dung lý thuyết  khi học phổ tu, sinh viên sẽ được học bổ sung lý thuyết kiểu bơi Bướm. Đồng thời sinh viên sẽ được học thêm chương Nguyên tắc huấn luyện Bơi lội, vận dụng các phương pháp huấn luyện cơ sở, kết hợp luật thi đấu các kiểu bơi vào việc huấn luyện học sinh thi đấu bơi lội cấp cơ sở.

Teacher: Thái Thị Diễm Thúy

LTBL - ĐHCQ K13 - ThS. Nguyễn Thành Sơn, ThS. Lại Nhật Khánh Hùng, TS. Thái Thị Diễm Thúy

Thông qua học phần Bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho sinh viên:

Về lý thuyết: Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Tự do, Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi Tự do, Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi Tự do, Ếch, Bơi thực dụng, cứu đuối.

Về thực hành: Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi Tự do,  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi Tự do, Ếch.


CHUYÊN SÂU CHẠY - KHÓA ĐH12 Ths Nguyễn Thiên Lý
NĂM HỌC 2020 - 2021
Preview Course

Teacher: Nguyễn Thiên Lý

CHUYÊN SÂU CHẠY - KHÓA ĐH12 Ths Nguyễn Thiên Lý

Chuyên sâu Chạy là một trong những nội dung tự chọn trong học phần Thể thao chuyên sâu.

Học phần này bao gồm 75 tiết (5 tín chỉ)