Skip to main content

28 Courses

Teacher: Phạm Minh Quyền

Tâm Lý Thể Thao Các Khoá Hè 2020 - TS PHẠM MINH QUYỀN

Môn học thuộc khối kiến thức ngành tâm lý học, tâm lý học thể thao nghiên cứu những vấn đề, những hiện tượng tâm lý nảy sinh và phát triển trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao. Nghiên cứu các mô hình tâm lý, các biện pháp kích thích và điều chỉnh tâm lý  vận động viên phù hợp với đặc thù của từng môn thể thao. Xây dựng cơ sở  tâm lý cho quá trình tuyển chọn và huấn luyện vận động viên ở các cấp trình độ khác nhau.


Teacher: Anh Tuan Nguyen

Toán thống kê - ĐH14

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong khoa học thống kê (statistical science).

Teacher: Cát Dung Huỳnh

TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM K13 - ThS. Huỳnh Cát Dung

Học phần TLHLT và TLHSP trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm thông qua các chương:  nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tâm lý học sinh trung học cơ sở, tâm lý học sinh trung học phổ thông, tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục đạo đức và tâm lý học nhân cách người thầy. Từ đó, người học hiểu rõ và vận dụng kiến thức tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm vào thực tiễn giảng dạy để có thể giải quyết hiệu quả các tình huống sư phạm, biết cách thực hiện vai trò của người giáo viên nâng cao hiệu quả giáo dục cũng như rèn luyện nhân cách cho bản thân để trở thành một công dân tốt.


Teacher: Thanh Chí Trương

Giao tiếp sư phạm CĐ43

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên về kỹ năng giao tiếp trong môi trường sư phạm.

Teacher: Nguyễn Ngọc Minh

Giáo dục học đại cương - ĐHK9 - lớp H - Nguyễn Ngọc Minh

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Giáo dục học. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các khái niệm, nguyên lý và qui luật cơ bản của giáo dục, hầu có thể vận dụng chúng cách hiệu quả vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ Sư phạm. 

Đồng thời, môn học giúp sinh viên thêm ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nhân cách sư phạm của người giáo viên, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục sau này.

Teacher: Nguyễn Ngọc Minh

Giáo dục học đại cương - CĐK44 - ThS Nguyễn Ngọc Minh

Môn học giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng về Giáo dục học; Hiểu và vận dụng được các khái niệm, nguyên lý và qui luật cơ bản của giáo dục, hầu có thể vận dụng chúng cách hiệu quả vào cuộc sống, nâng cao nghiệp vụ sư phạm cũng như vận dụng vào công tác chuyên môn sau này.

Đồng thời, môn học còn giúp sinh viên thêm ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nhân cách sư phạm của người giáo viên, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục trong các lĩnh vực nghề nghiệp sau khi ra trường.

Teacher: Phạm Minh Quyền

Tâm Lý Thể Thao ĐH12 - TS PHẠM MINH QUYỀN

TAM LYTâm lí học Thể dục Thể thao là môn học cung cấp cho sinh viên các trường Đại học Thể dục Thể thao những hiểu biết cơ bản về các qui luật biểu hiện, phát triển của tâm lí cá nhân người tập trong hoạt động thể dục thể thao. Trên cơ sở đó, rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng vận dụng những kiến thức ấy vào hoạt động giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao hiệu quả. Đồng thời, môn học cũng giúp cho Giáo viên thể dục, huấn luyện viên, và những nhà quản lí hoạt động thể dục thể thao tương lai nắm được yêu cầu của nghề nghiệp đối với nhân cách của họ để họ có phương hướng học tập, rèn luyện đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp sau này.

Teacher: Trần Quang Đại

Lý luận và Phương pháp GDTC

         GIỚI THIỆU MÔN HỌC:           

          Ngoài những vấn đề chung của Lý luận và phương pháp TDTT, nội dung môn học bao gồm: Mục đích, nhiệm vụ và các nguyên tắc hoạt động chung của hệ thống TDTT; Các phương tiện GDTC; Các nguyên tắc GDTC; Các Phuong pháp GDTC; Giảng dạy động tác; Giáo dục các tố chất thể lực; Hình thức buổi tập và một số kiến thức cơ bản trong huấn luyện thể thao.

         

Teacher: Anh Tuan Nguyen

Toán thống kê - CĐ44

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong khoa học thống kê (statistical science).

Teacher: Nguyễn Ngọc Minh

Giáo dục học đại cương - ĐH K13 - Nguyễn Ngọc Minh

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Giáo dục học. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các khái niệm, nguyên lý và qui luật cơ bản của giáo dục, hầu có thể vận dụng chúng cách hiệu quả vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ Sư phạm. 

Đồng thời, môn học giúp sinh viên thêm ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nhân cách sư phạm của người giáo viên, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục sau này.

Teacher: Nguyễn Thiên Lý

Lịch sử Thể thao

Môn Lịch sử TDTT là môn học về quá trình hình thành và phát triển nền thể dục thể thao trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngoài ra môn học còn cung cấp kiến thức về nguồn gốc của các giải thể thao lớn trên thế giới và khu vực, nguồn gốc ra đời các môn thể thao truyền thống và hiện đại. Chương trình môn học chia thành 2 phần: lịch sử TDTT thế giới và lịch sử TDTT Việt Nam

Dựa trên nền tảng lấy người học làm trung tâm, phương pháp dạy học chủ yếu là tạo chủ đề, thảo luận, thuyết trình và kết luận. Từ đó giúp sinh viên chủ động trong việc học tập, làm việc nhóm và tự hình thành tài liệu học tập riêng cho mình. Giáo viên là người giới thiệu, gợi mở và định hướng cho sinh viên nghiên cứu.

Teacher: Từ Thị Thoa

Quản lý nhà nước

Khóa học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung "Quản lý hành chính nhà nước" giúp sinh viên hiểu rõ về bản chất, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và đội ngũ nhân sự làm việc trong bộ máy nhà nước. Nội dung "Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo" giúp sinh viên hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo, qua đây sinh viên có thể nắm bắt, hiểu rõ đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực này; hiểu và vận dụng được những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giảng dạy ở bậc phổ thông, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên phổ thông và công tác quản lý trong trường học phổ thông. Đồng thời, khóa học xây dựng cho sinh viên thái độ, niềm tin, tình cảm nghề nghiệp; hình thành sự tự tin, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong tương lai và có thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức, quản lý.

Teacher: Thanh Chí Trương

Giao Tiếp Sư phạm

Giao tiếp sư phạm bao gồm những kiến thức cơ bản về khoa học Giao tiếp, Giao tiếp và ứng xử sư phạm, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp trong chuyên ngành sư phạm, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm. Hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn giảng dạy huấn luyện của học viên sau khi tốt nghiệp gồm:

Thứ nhất là: Bản chất của hoạt động giao tiếp: Khái niệm; phân loại giao tiếp; các phương tiện giao tiếp; nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa và các hình thức, phong cách giao tiếp; kỹ năng giao tiếp.

Thứ hai là: Văn hoá giao tiếp và ứng xử trong các mối quan hệ: quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, cha mẹ học sinh và các quan hệ xã hội khác và vận dụng nó trong việc phối hợp tổ chức giáo dục học sinh.

Thứ ba là: Giao tiếp và ứng xử với học sinh,  ý nghĩa, nguyên tắc, các yêu cầu trong giao tiếp và ứng xử với học sinh; và vận dụng nó vào trong thực tiễn dạy học, giáo dục.


Teacher: Võ Anh Thư

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Môn học này cung cấp cho người học hệ thống tri thức về lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học, về những phương pháp nghiên cứu cơ bản trong giáo dục học gắn liền với chuyên ngành thể dục thể thao; đồng thời, trang bị cho người học kĩ năng cơ bản và cần thiết để có thể tiến hành xây dựng hoàn chỉnh công trình nghiên cứu khoa học thể dục thể thao đảm bảo ở quy mô tối thiểu nhất (tiểu luận khoa học, đề tài khoa học, luận văn tốt nghiệp...).


Teacher: Lưu Trí Dũng

ĐO LƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

           Nội dung môn học:

           Trang bị kiến thức của đo lường thể thao, lý thuyết về test, các phương pháp đo đạc và xử lý kết quả đo lường trong thể thao, xây dựng hệ thống đánh giá thực trạng  về hình thái, thể lực, kỹ thuật, chức năng, tâm lý của học sinh, sinh viên, vận động viên trong hoạt động TDTT. Cung cấp cho người học hệ thống tri thức về lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học, về những phương pháp nghiên cứu cơ bản trong giáo dục học gắn liền với chuyên ngành thể dục thể thao. Vận dụng kiến thức đo lường trong nghiên cứu khoa học TDTT.

           

TS Lưu Trí Dũng - TS Võ Anh Thư

Teacher: Trần thị Hương Giang

Tư tưởng Hồ Chí Minh-K13

Mục tiêu môn học:

Giúp cho sinh viên nắm được nội dung cơ bản môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam được thể hiện trong đường lối, quan điểm, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ đó củng cố lòng tin vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nâng cao lòng tự hào dân tộc về Đảng, về Bác và có ý thức trách nhiệm cống hiến, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cương vị nhiệm vụ được phân công.