Skip to main content

15 Courses 1 Categories

Modified 7 June 2021

HỌC LẠI

Teacher: Võ Anh Thư

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHÍNH QUY HÈ 2021 - TS. VÕ ANH THƯ

Môn Nghiên cứu khoa học cho các khóa chính quy học lại vào hè 2021

Teacher: Võ Anh ThưTeacher: Vũ Đình Hoàng Tùng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐHK14 - TS VÕ ANH THƯ

Môn học này cung cấp cho người học hệ thống tri thức về lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học, về những phương pháp nghiên cứu cơ bản trong giáo dục học gắn liền với chuyên ngành thể dục thể thao; đồng thời, trang bị cho người học kĩ năng cơ bản và cần thiết để có thể tiến hành xây dựng hoàn chỉnh công trình nghiên cứu khoa học thể dục thể thao đảm bảo ở quy mô tối thiểu nhất (tiểu luận khoa học, đề tài khoa học, luận văn tốt nghiệp...).


Teacher: Nguyễn Ngọc Minh

Tâm lý học đại cương - HK Hè 2021 - Nguyễn Ngọc Minh

Tâm lí học đại cương là môn học nghiên cứu các hiện tượng tâm lí chung nhất của con người. Học xong môn này, người học có thể nắm bắt được các hiện tượng tâm lí cơ bản của con người, các qui luật nảy sinh, hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lí. Đồng thời, tâm lí học đại cương cũng cung cấp các kiến thức làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của khoa học tâm lí cũng như các môn học có liên quan.

Tâm lí học (nói chung), tâm lí học đại cương (nói riêng) là môn học đề cập đến những hiện tượng bên trong của đời sống tinh thần của con người khó có thể quan sát, đo đếm trực tiếp, nhưng đó là những hiện tượng gắn liền với mọi hoạt động của con người, vì thế đòi hỏi người học phải có khả năng thể hiện và khả năng quan sát các biểu hiện bên ngoài của con người để hiểu đời sống tâm lí bên trong của họ.


Teacher: Nguyễn Ngọc Minh

Giáo dục học đại cương - HK Hè 2021 - ThS. Nguyễn Ngọc Minh

Tâm lí học đại cương là môn học nghiên cứu các hiện tượng tâm lí chung nhất của con người. Học xong môn này, người học có thể nắm bắt được các hiện tượng tâm lí cơ bản của con người, các qui luật nảy sinh, hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lí. Đồng thời, tâm lí học đại cương cũng cung cấp các kiến thức làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của khoa học tâm lí cũng như các môn học có liên quan.

Tâm lí học (nói chung), tâm lí học đại cương (nói riêng) là môn học đề cập đến những hiện tượng bên trong của đời sống tinh thần của con người khó có thể quan sát, đo đếm trực tiếp, nhưng đó là những hiện tượng gắn liền với mọi hoạt động của con người, vì thế đòi hỏi người học phải có khả năng thể hiện và khả năng quan sát các biểu hiện bên ngoài của con người để hiểu đời sống tâm lí bên trong của họ.


NĂM HỌC 2020 - 2021

TRIẾT HỌC - KHÓA ĐH15

Teacher: Trần Ngọc Hoa

KINH TẾ CHÍNH TRỊ - ĐẠI HỌC 15 - ThS. TRẦN NGỌC HOA

Khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các vấn đề kinh tế của chủ nghĩa tư bản và sự vận dụng của Việt Nam trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay. 

Từ đó giúp sinh viên hiểu được các hiện tượng và các quá trình kinh tế đang diễn ra, biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong cuộc sống để làm giàu cho bản thân, cho gia đình mình và góp phần làm giàu cho đất nước.


Teacher: Nguyễn Ngọc Minh

Giáo dục học đại cương - ĐHK14 - ThS. Nguyễn Ngọc Minh

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Giáo dục học. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các khái niệm, nguyên lý và qui luật cơ bản của giáo dục, hầu có thể vận dụng chúng cách hiệu quả vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ Sư phạm. 

Đồng thời, môn học giúp sinh viên thêm ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nhân cách sư phạm của người giáo viên, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục sau này.

Teacher: Trần thị Hương Giang

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC- K14- ThS. TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một môn khoa học lý luận chính trị, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa Mác – Lê nin, luận giải trên góc độ triết học, kinh tế chính trị - xã hội về quy luật chính trị - xã hội của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

- Nội dung môn học: Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm 7 chương 

chương 1 trình bày những vấn đề có tính nhập môn của CNXHKH (quá trình hình thành, phát triển của CNXHKH) Chương 2 đến chương 7. Trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKH theo mục tiêu môn học

Teacher: Trần thị Hương GiangTeacher: Phạm Thị Vân

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - KHÓA CĐ44. ThS. PHẠM THỊ VÂN, ThS Trần Thị Hương Giang

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản (và các chế độ tư hữu) lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Liên hệ các vấn đề thực tiễn của định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.