Skip to main content

24 Courses

Teacher: Thanh Chí Trương

GIAO TIẾP SƯ PHẠM - ĐH VLVH 04 - TT CHÍ

Môn Giao tiếp sư phạm sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp và ứng sử sư phạm.

Teacher: Từ Thị Thoa

Quản lý nhà nước ĐH4VLVH - Hè 2021 ThS. Từ Thị Thoa

Khóa học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung "Quản lý hành chính nhà nước" giúp sinh viên hiểu rõ về bản chất, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và đội ngũ nhân sự làm việc trong bộ máy nhà nước. Nội dung "Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo" giúp sinh viên hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo, qua đây sinh viên có thể nắm bắt, hiểu rõ đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực này; hiểu và vận dụng được những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giảng dạy ở bậc phổ thông, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên phổ thông và công tác quản lý trong trường học phổ thông. Đồng thời, khóa học xây dựng cho sinh viên thái độ, niềm tin, tình cảm nghề nghiệp; hình thành sự tự tin, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong tương lai và có thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức, quản lý.

Teacher: Trần Quang Đại

Lý luận và phương pháp TDTT - AG - K10

     Ngoài  những vấn đề chung của Lý luận và Phương pháp TDTT, nội dung môn học bao gồm: Mục đích, nhiệm vụ và các nguyên tắc  hoạt động chung của hệ thống TDTT, Các phương tiện GDTC, Các  nguyên tắc GDTC, Các Phương pháp GDTC, Giảng dạy động tác, Giáo dục các tố chất thể lực và một số kiến thức cơ bản trong Huấn luyện thể thao.

    

Teacher: Phạm Minh Quyền

Tâm lý Thể Thao Khoá 15 - TS Phạm Minh Quyền

Môn học thuộc khối kiến thức ngành tâm lý học, tâm lý học thể thao nghiên cứu những vấn đề, những hiện tượng tâm lý nảy sinh và phát triển trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao. Nghiên cứu các mô hình tâm lý, các biện pháp kích thích và điều chỉnh tâm lý  vận động viên phù hợp với đặc thù của từng môn thể thao. Xây dựng cơ sở  tâm lý cho quá trình tuyển chọn và huấn luyện vận động viên ở các cấp trình độ khác nhau.


Teacher: Phạm Minh Quyền

Tâm lý Thể thao Khoá 7 - Tỉnh Sóc Trăng - TS Phạm Minh Quyền

Môn học thuộc khối kiến thức ngành tâm lý học, tâm lý học thể thao nghiên cứu những vấn đề, những hiện tượng tâm lý nảy sinh và phát triển trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao. Nghiên cứu các mô hình tâm lý, các biện pháp kích thích và điều chỉnh tâm lý  vận động viên phù hợp với đặc thù của từng môn thể thao. Xây dựng cơ sở  tâm lý cho quá trình tuyển chọn và huấn luyện vận động viên ở các cấp trình độ khác nhau.


Teacher: Phạm Minh Quyền

Tâm Lý Thể Thao Khoá 4 - Tỉnh Quảng Ngãi - TS Phạm Minh Quyền

Môn học thuộc khối kiến thức ngành tâm lý học, tâm lý học thể thao nghiên cứu những vấn đề, những hiện tượng tâm lý nảy sinh và phát triển trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao. Nghiên cứu các mô hình tâm lý, các biện pháp kích thích và điều chỉnh tâm lý  vận động viên phù hợp với đặc thù của từng môn thể thao. Xây dựng cơ sở  tâm lý cho quá trình tuyển chọn và huấn luyện vận động viên ở các cấp trình độ khác nhau.


Teacher: Phạm Minh Quyền

Tâm Lý Thể Thao Khoá 5 - Tỉnh Tây Ninh - TS Phạm Minh Quyền

Môn học thuộc khối kiến thức ngành tâm lý học, tâm lý học thể thao nghiên cứu những vấn đề, những hiện tượng tâm lý nảy sinh và phát triển trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao. Nghiên cứu các mô hình tâm lý, các biện pháp kích thích và điều chỉnh tâm lý  vận động viên phù hợp với đặc thù của từng môn thể thao. Xây dựng cơ sở  tâm lý cho quá trình tuyển chọn và huấn luyện vận động viên ở các cấp trình độ khác nhau.


Teacher: Võ Anh Thư

Phương pháp Nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao - Khóa Đại học 6 Tây Ninh - TS.Võ Anh Thư

Môn học này cung cấp cho người học hệ thống tri thức về lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học, về những phương pháp nghiên cứu cơ bản trong giáo dục học gắn liền với chuyên ngành thể dục thể thao; đồng thời, trang bị cho người học kĩ năng cơ bản và cần thiết để có thể tiến hành xây dựng hoàn chỉnh công trình nghiên cứu khoa học thể dục thể thao đảm bảo ở quy mô tối thiểu nhất (tiểu luận khoa học, đề tài khoa học, luận văn tốt nghiệp...).

Teacher: Trần Quang Đại

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỂ DỤC THỂ THAO

           Ngoài  những vấn đề chung của Lý luận và Phương pháp TDTT, nội dung môn học bao gồm: Mục đích, nhiệm vụ và các nguyên tắc  hoạt động chung của hệ thống TDTT, Các phương tiện GDTC, Các  nguyên tắc GDTC, Các Phương pháp GDTC, Giảng dạy động tác, Giáo dục các tố chất thể lực và một số kiến thức cơ bản trong Huấn luyện thể thao.


Teacher: Cát Dung Huỳnh

TLH LỨA TUỔI & TLH SƯ PHẠM K4 - ThS. Huỳnh Cát Dung

Nội dung môn học

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm thông qua các chương:  nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tâm lý học sinh trung học cơ sở, tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục đạo đức và tâm lý học nhân cách người thầy.

Mục tiêu môn học

Giúp người học hiểu rõ và vận dụng kiến thức tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm vào thực tiễn giảng dạy để có thể giải quyết hiệu quả các tình huống sư phạm, biết cách thực hiện vai trò của người giáo viên nâng cao hiệu quả giáo dục cũng như rèn luyện nhân cách cho bản thân để trở thành một công dân tốt.


Teacher: Trần thị Hương Giang

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- ĐH4 VHVL- Ths. Trần Thị Hương Giang

Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Viêtj Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung vào đường lối của Đảng trong giai đoạn hiện nay trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho người học niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Teacher: Lưu Trí Dũng

ĐO LƯỜNG THỂ THAO - VHVL K6 TÂY NINH

Trang bị kiến thức của đo lường thể thao, lý thuyết về test, các phương pháp đo đạc và xử lý kết quả đo lường trong thể thao, phân tích đánh giá những đổi trong cơ thể và tâm lý của người tập trong các tình huống khác nhau của quá trình tập luyện và thi đấu. Vận dụng các kiến thức đo lường thể thao trong hoạt động nghiên cứu khoa học về TDTT, phục vụ cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Hiểu rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của môn đo lường TDTT trong các hoạt động nghiên cứu về lĩnh vực TDTT.


TS Lưu Trí Dũng