Skip to main content

2 Courses

Teacher: Võ Anh Thư

Quản lý Thể dục thể thao - Khóa Cao học 8 - TS.Võ Anh Thư

Quản lý Thể dục Thể thao đã được giảng dạy ở trình độ Đại học, cũng là môn học chính trong chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về khoa học giáo dục chuyên ngành Thể dục Thể thao. Các lý luận then chốt được trình bày đầy đủ và toàn diện. Thực tế của công tác quản lý thể dục thể thao của Việt Nam cũng được đề cập chi tiết và cập nhật. Tuân thủ cấu trúc của tư duy biện chứng đi từ lý luận đến thực tiễn. 

Teacher: Phạm Minh Quyền

Tâm Lý Thể Thao CH08 - TS PHẠM MINH QUYỀN


Tâm lý học thể thao nghiên cứu những qui luật cơ bản của những biểu hiện và sự phát triển tâm lý của cá nhân vận động trong những điều kiện đặc thù của hoạt động thể thao. Đối tượng tâm lý học thể thao là những hiện tượng tâm lý nảy sinh và phát triển trong khi hoạt động thể thao