Đơn vị: Phòng Tổ Chức Hành Chánh
Trình độ đào tạo: Hội nghị
Hình thức đào tạo: Hội Nghị
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: HN
Đơn vị: Phòng Tổ Chức Hành Chánh
Trình độ đào tạo: Hội nghị
Hình thức đào tạo: Hội Nghị
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: HN
Đơn vị: Phòng Tổ Chức Hành Chánh
Trình độ đào tạo: Hội nghị
Hình thức đào tạo: Hội Nghị
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: HN