Skip to main content

13 Courses

Điền kinh và Phương pháp - Khóa 10 - An Giang - Ths Nguyên Thiên Lý
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Nguyễn Thiên Lý

Điền kinh và Phương pháp - Khóa 10 - An Giang - Ths Nguyên Thiên Lý

Nội dung môn Điền kinh và phương pháp có thời lượng học 2 tín chỉ và nội dung bao gồm nhảy cao kiểu úp bụng và chạy tiếp sức.

Học viên tham gia học tập trực tuyến 1 tín chỉ và học trực tiếp 1 tín chỉ. 

Teacher: Nhật Khánh Hùng Lại

LTBL-TN-KHOÁ...

Thông qua học phần bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho người học:

 VỀ LÝ THUYẾT:

  Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi  Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

VỀ THỰC HÀNH:

  * Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

Teacher: Nhật Khánh Hùng Lại

LTBL-ĐN- KHOÁ....

Thông qua học phần bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho người học:

 VỀ LÝ THUYẾT:

  Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi  Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

VỀ THỰC HÀNH:

  * Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.


Teacher: Nhật Khánh Hùng Lại

LTBL-AG- KHOÁ

Thông qua học phần bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho người học:

 VỀ LÝ THUYẾT:

  Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi  Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

VỀ THỰC HÀNH:

  * Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.


Teacher: Nhật Khánh Hùng Lại

LTBL-QN- KHOÁ...

Thông qua học phần bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho người học:

 VỀ LÝ THUYẾT:

  Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi  Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

VỀ THỰC HÀNH:

  * Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

Teacher: Hồ Hải Vân Anh

Bơi lội và phương pháp_VLVH K.15_ ThS. Hồ Hải Vân Anh

Các nội dung của môn học sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính tự tin; Khi nắm vững các nội dung của môn bơi sẽ xử lý đúng các tình huống tự giải thoát và cứu đuối khi gặp sự cố xảy ra trong hồ bơi, sông, biển; bảo vệ tính mạng và cuộc sống con người trong quá trình sống, sản xuất chiến đấu và chống thiên tai. Trên cơ sở hiểu rõ và nắm vững các kỹ thuật bơi Ếch, xuất phát và quay vòng Ếch, bơi thực dụng và phương pháp giảng dạy sẽ hướng dẫn người học về kiểu bơi Ếch bơi đạt hiệu quả cao.

Điền kinh và Phương pháp - Khóa 4 - Quãng Ngãi - TS Lưu Trí Dũng
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Lưu Trí Dũng

Điền kinh và Phương pháp - Khóa 4 - Quãng Ngãi - TS Lưu Trí Dũng

Học phần Điền kinh và Phương pháp gồm 2 tín chỉ ( 1 tín chỉ học trực tiếp - 1 tín chỉ học trực tuyến).

Nội dung bao gồm môn nhảy cao kiểu úp bụng và chạy tiếp sức.

Teacher: Văn Phương Nguyễn

Điền kinh và Phương pháp - K6 Tây Ninh - Th.s Nguyễn Văn Phương

Điền kinh và Phương pháp gồm 2 tín chỉ (1 tín chỉ học online; 1 tín chỉ học trực tiếp)

Nhảy cao kiểu úp bụng và chạy tiếp sức.

Teacher: Văn Phương Nguyễn

Điền kinh và Phương pháp - K2 Daknong - Th.s Nguyễn Văn Phương

Môn Điền kinh và Phương pháp bao gồm 2 tín chỉ, (1 Tín chỉ học trực tuyến; 1 tín chỉ học trực tiếp

Nhảy cao úp bụng và chạy tiếp sức.

Teacher: Nhật Khánh Hùng Lại

LTBL-TG- KHOÁ....

Thông qua học phần bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho người học:

 VỀ LÝ THUYẾT:

  Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi  Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch. 

VỀ THỰC HÀNH:

  * Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

Teacher: Thái Thị Diễm Thúy

Lý thuyết Bơi lội Hệ VLVH - Tiền Giang-hè 2021

Thông qua học phần bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho người học:

 VỀ LÝ THUYẾT:

  Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi  Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

VỀ THỰC HÀNH:

  * Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.


Teacher: Nhật Khánh Hùng Lại

LTBL-ST- KHOÁ

Thông qua học phần bơi lội và phương pháp sẽ giúp cho người học:

 VỀ LÝ THUYẾT:

  Trang bị một số kiến thức cơ bản có liên quan đến môn bơi, luật bơi Ếch trong hồ, kỹ thuật bơi trên đường bơi–xuất phát–quay vòng–về đích của bơi  Ếch, nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.

VỀ THỰC HÀNH:

  * Trang bị cho sinh viên kỹ thuật bơi  Ếch;  nguyên tắc–phương pháp dạy bơi  Ếch.